Kontakt

BOLTON CZECHIA, spol. s r. o.
zápis v obchodnom registri MS v Prahe, oddiel C, vložka 148679
IČO: 15526381
DIČ: CZ15526381

Adresa sídla, fakturačná adresa:
Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4

e-mail: mail@boltonczechia.cz (alebo využite nižšie uvedený formulár)
Tel.: 222 522 870

Zadajte svoje osobné údaje a žiadosť.
Odpovieme vám, len čo to bude možné.

Oznámenie o ochrane osobných údajov podľa nariadenia č. 196/2003
Oznámenie o ochrane osobných údajov podľa nariadenia L.D. č. 196 z 30. júna 2003 – „Zákon na ochranu osobných údajov“

V súlade s článkom 13 vyhlášky 196/03 „Zákona na ochranu osobných údajov“ týmto taliansko-britská spoločnosť L. Manetti - H. Roberts & C. p.A. (ďalej len „Manetti & Roberts“), vyrábajúca a predávajúca výrobky pod značkou Chilly, informuje poskytovateľa údajov, že bude v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 196/2003 zhromažďovať a spracúvať tieto druhy údajov.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii len na http://www.chilly.it/ a nevzťahujú sa na iné internetové stránky, na ktoré sa používatelia môžu dostať po kliknutí na iné prepojenia.


1. PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV

Prevádzkovateľom údajov je taliansko-britská spoločnosť L. Manetti - H. Roberts & C. p.A. so sídlom via Pellicceria, 8 - 50123 Firenze, číslo na účely registrácie DPH: 04420740484.


2. DRUH ÚDAJOV A ÚČEL

Údaje od poskytovateľa údajov, ktoré môžu obsahovať jeho meno, adresu, e-mail, telefónne číslo atď., sa vyžadujú pomocou nástrojov a postupov IT a spoločnosť Manetti & Roberts ich môže spracúvať na tieto účely:

a) umožnenie prístupu k službám poskytovaným spoločnosťou Manetti & Roberts http://www.chilly.it/ na jej internetových stránkach a vyhradeným registrovaným používateľom;

b) so súhlasom poskytovateľa údajov budovať a riadiť obchodné vzťahy s osobitným zreteľom na propagačné, reklamné a marketingové účely súvisiace s výrobkami značky Chilly a službami poskytovanými spoločnosťou Manetti & Roberts vo vzťahu k potrebám, preferenciám a záujmom, o ktorých bude spoločnosť informovať;

c) so súhlasom poskytovateľa údajov zisťovať, do akej miery sú ponúkané výrobky/služby cenené, aké sú nákupné preferencie spotrebiteľov a vykonávať štatistické a trhové prieskumy.

Požaduje sa súhlas so zasielaním komerčných a reklamných oznámení jednak prostredníctvom elektronických a automatizovaných systémov, jednak bez ich použitia, a to aj podľa článku 130 vyhlášky č. 196/2003, a to aj v prípade ich šírenia poštovým i telefonickým operátorom a tiež e-mailom, SMS správami, MMS správami, call centrom s elektronickými operátormi atď., pričom nie je dotknuté použitie údajov na všetky účely povolené zákonom bez výslovného súhlasu poskytovateľa údajov.

Právo poskytovateľa údajov zabrániť spracúvaniu jeho osobných údajov na uvedené účely prostredníctvom automatizovaných spôsobov kontaktu sa vzťahuje aj na tradičné spôsoby, pričom nie je dotknuté právo poskytovateľa údajov na čiastočné uplatnenie tohto práva, napríklad len v súvislosti s posielaním reklamnej komunikácie prostredníctvom automatizovaných nástrojov, kontaktovaním spoločnosti Manetti & Roberts v súlade s týmto oznámením.


3. POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Poskytnutie údajov uvedených v predchádzajúcom bode, teda v písmene a) tohto oznámenia, je povinné a ak nebudú poskytnuté údaje, ktoré sú výslovne označené hviezdičkou umiestnenou vedľa príslušnej kolónky ako povinné, a to aj čiastočne, spoločnosť Manetti & Roberts nebude môcť ďalej poskytovať požadovanú službu.


4. POSTUPY SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať s využitím informačných nástrojov, vždy pôjde o automatizované, elektronické alebo telematické systémy s tým, že ich použitie sa bude vzťahovať výlučne na uvedené účely, a to spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť a dôvernosť týchto údajov.
Osobné údaje sa môžu uchovávať a prenášať do zahraničia, a to vrátane krajín mimo EÚ, v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy.


5. POSKYTOVANIE ÚDAJOV

S odhliadnutím od poskytovania údajov v súvislosti s plnením zákonných požiadaviek sa môžu všetky získavané a spracúvané údaje poskytovať na uvedené účely:

a) tretím stranám, ktoré spoločnosť Manetti & Roberts poverí plnením činností priamo súvisiacich s poskytovaním a distribúciou ponúkaných služieb alebo pri nich pomáhajúcich;

b) subjektom, ktoré sú súčasťou predajnej, distribučnej a logistickej siete (zástupcovia, agenti, obchodní zástupcovia atď.) spoločnosti Manetti & Roberts;

c) spoločnosti v rámci skupiny Bolton Group, do ktorej patrí aj spoločnosť Manetti & Roberts;

d) subjektom, ktoré sa môžu s týmito informáciami zoznámiť vo funkcii „manažérov“ alebo „poverených zástupcov“ spoločnosti Manetti & Roberts, ako sú zamestnanci administratívy, predajného, výrobného, technického a IT oddelenia.

Osobou zodpovednou za spracúvanie údajov je: taliansko-britská spoločnosť L. Manetti - H. Roberts & C. p.TO.

Via Pellicceria, 8

50123 Florence

20144 Milano.

Osobné údaje sa nebudú nikdy šíriť žiadnym iným spôsobom.


6. PRÁVA POSKYTOVATEĽA ÚDAJOV

Poskytovateľ údajov je oprávnený kedykoľvek uplatniť práva uvedené v článku 7 vyhlášky č. 196/2003, ktorej súčasťou je i zákon na ochranu osobných údajov. Predovšetkým má právo prístupu ku svojim osobným údajom, môže požadovať ich opravu, aktualizáciu a vymazanie, ak sú neúplné, chybné alebo zhromaždené v rozpore s platnou legislatívou, a môže podať námietky voči ich spracúvania z oprávnených dôvodov zaslaním písomnej žiadosti správcovi údajov.

Poskytovatelia údajov sa môžu s otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ktoré nie sú zodpovedané v tomto článku, obrátiť na:

- Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. p.A.

Via Pellicceria, 8

50123 Florence


7. NAVIGAČNÉ ÚDAJE

Systémy na spracúvania údajov a softvérové postupy používané touto internetovou stránkou zhromažďujú niektoré osobné údaje v rámci svojho bežného fungovania, prenos týchto informácií je pri používaní protokolov internetovej komunikácie implicitný. Ide o informácie, ktoré sa nezískavajú v súvislosti so stotožnenými stranami, ale vzhľadom na svoj charakter by mohli umožniť stotožnenie používateľa, pokiaľ by sa ďalej spracúvali a boli dané do súvislosti s údajmi uchovávanými tretími stranami. Do skupiny týchto údajov patria IP adresy alebo názvy počítačových domén používaných používateľmi pri pripájaní sa k internetovým stránkam, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, čas žiadosti, spôsob odoslania požiadavky na server, veľkosť súboru zaslaného ako odpoveď, numerický kód označujúci stav odpovede zaslanej serverom (úspešné, chyba atď.) i ďalšie parametre operačného systému a prostredia používaného používateľom. Tieto údaje sa používajú výlučne na účel zhromažďovania anonymných štatistík o používaní internetových stránok a na kontrolu ich správneho fungovania a odstránia sa okamžite po spracovaní. Tieto údaje by bolo možné použiť na určenie zodpovednosti za prípadné hypotetické počítačové útoky proti stránkam. S výnimkou týchto prípadov sa údaje uchovávajú po obdobie stanovené príslušnou legislatívou, teda po obdobie nutné na to, aby bolo možné používateľovi poskytnúť požadovanú službu a zaručiť presnosť komunikácie.


8. SÚBORY COOKIE

Súbory cookie sú malé textové súbory odosielané webovým serverom – ako sú internetové stránky – do internetového prehliadača používateľa a odosielané späť na webový server, a to bez modifikácií, vždy, keď je web znovu prístupný. V praxi používame súbory cookie rôznych druhov, napríklad na automatické overovanie, sledovanie relácií a ukladanie konkrétnych informácií o používateľoch, ktorí pristupujú k serveru, ako sú obľúbené internetové stránky alebo, v prípade on-line nákupov, obsah ich „nákupných vozíkov“. Spoločnosť Manetti & Roberts používa súbory cookie, ktorých cieľom je spríjemniť zážitok z prezerania stránok všetkým používateľom, ktorí navštívia túto stránku. Preto sa zhromažďujú údaje o používaní stránok používateľmi, tieto údaje sú však spracúvané anonymne a agregovane a v žiadnom prípade neumožňujú prenos osobných údajov alebo zasielanie personalizovanej reklamy a nepoužívajú sa žiadne systémy na sledovanie a profilovanie používateľov. Spoločnosť Manetti & Roberts tiež používa cookies relácie (ktoré nie sú trvalo uložené v počítači používateľa a sú zrušené po zatvorení prehliadača) a sú obmedzené výlučne na prenos identifikačných údajov relácie (pozostávajúcich z náhodných čísel generovaných serverom), čo je nutné, aby bola zaistená bezpečnosť a efektívne fungovanie internetových stránok. Použitie tzv. súborov cookie pre reláciu na týchto internetových stránkach znamená, že nie je nutné používať iné techniky spracúvania údajov, ktoré potenciálne ohrozujú úrovne súkromia pri navigácii pre používateľa, súbory nesúhlasia so získavaním osobných údajov, ktoré môžu identifikovať používateľa, a preto nevyžadujú poskytnutie akejkoľvek formy súhlasu. Používanie súborov cookie môže byť v každom prípade kedykoľvek v nastavení prehliadača deaktivované, čo používateľom umožňuje, aby ho po každej relácii vymazali. Záverom uvádzame, že ak budeme použitie súborov cookie považovať za užitočné i v iných prípadoch, než sú vyššie uvedené, vysvetlíme účel ich použitia.


9. AUTORSKÉ PRÁVA

© Copyright Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. p.A., via Pellicceria, 8 - 50123 Firenze (Italy). Všetky práva vyhradené. Na texty, obrázky, grafiku, audio reprodukcie,
animácie, videá a ich umiestnenie na stránkach spoločnosti Manetti & Roberts sa vzťahuje zákon na ochranu autorských práv a ďalšie zákony na ich ochranu. Obsah týchto internetových stránok nesmie byť:


Všetky polia sú povinné

 

Bolton Group
Dostávejte zprávy ze světa Chilly: objednejte si zpravodaj!
Nechte nám svou e-mailovou adresu, abyste si mohli přečíst o novinkách v našich produktech a seznámit se s obsahem našeho magazínu.
Ano, chci dostávat další informace od značky Chilly, tedy zpravodaj nebo vzorky prodktů Chilly. Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl/a, porozuměla a souhlasím s podmínkami uvedenými v oznámení o ochraně osobních údajů a jsem si vědoma toho, že své údaje mohu kdykoli smazat. Ano, chci dostávat další informace od značky Chilly, tedy zpravodaj nebo vzorky prodktů Chilly. Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl/a, porozuměla a souhlasím s podmínkami uvedenými v oznámení o ochraně osobních údajů a jsem si vědoma toho, že své údaje mohu kdykoli smazat.